Dla rodziców

Witamy wszystkich Rodziców oraz Odwiedzających naszą stronę.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdzie mozna znaleźć opis aktualnych wydarzeń, galerie ze zdjęciami oraz inne informacje. W tej zakładce umieszczane będą informacje dotyczące planowanych wydarzeń w naszym przedszkolu.

 

W naszym przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe:

- gimnastyka korekcyjna,
- język angielski dla obu grup,
- zajęcia z logopedii dla dzieci, które mają wady wymowy oraz logorytmika dla wszystkich 4-latków,
- religia dla dzieci starszych

 

ZASADY REKRUTACJI

1. Do Przedszkola Publicznego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Lipowa.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą
  • dziecko 6 letnie

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie, przeprowadza się drugi etap.

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/224/17 Rady Gminy Lipowa, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Lipowa jest organem prowadzącym, brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) Kandydat mieszka w miejscowości gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła z oddziałami przedszkolnymi, do którego przeprowadzana jest rekrutacja - liczba punktów 50 
2) Kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym w którym przeprowadzana jest rekrutacja, w tym kandydaci objęci obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w stosunku do których odroczony został obowiązek szkolny – liczba punktów 40 
3) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a dochód w rodzinie nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – liczba punktów 30 
4) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a dochód w rodzinie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - liczba punktów 20 
5) Kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym następującym po roku w którym przeprowadzana jest rekrutacja – liczba punktów 10 
6) Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało w roku szkolnym w którym przeprowadzana jest rekrutacja edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole – liczba punktów 5 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są odpowiednio:
1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, zawarte we wniosku, dotyczące miejsca zamieszkania kandydata.
2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, zawarte we wniosku, dotyczące daty urodzenia kandydata – data urodzenia lub orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. 
3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 

4) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 
5) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, zawarte we wniosku, dotyczące daty urodzenia kandydata. 
6) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

 

 

 

Projekty unijne zrealizowane przez nasze przedszkole:                                       

 Nasze Przedszkole dostało dofinansowanie na realizację dwóch projektów współfinasowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:
1. Mądry Przedszkolak w Siennej
2. Angielski w przedszkolu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Wartość dofinansowania kazdego projektu wynosi ok 50 tys. zł.
Głównym celem projektu "Mądry Przedszkolak w Siennej" - jest wsparcie dla 50 dzieci
z naszego przedszkola w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i wykształcenia umiejętności ułatwiających start w dalszej edukacji i prawidłowe funkcjonowanie
w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla dziewczynek i chłopców. 
W ramach projektu w przedszkolu został zrealizowany program autorski "Mały Odkrywca": dla dzieci młodszych: Zaczarowany zajączek, a dla dzieci starszych: Mały odkrywca na bezludnej wyspie.
Drugi projekt: "Angielski w przedszkolu" został zrealizowany do 31 marca 2012r.

 Zrealizowany został równiez trzeci projekt pt.  Kontynuacja zajęć "Mądry przedszkolak w Siennej" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".  
Kwota dofinansowania wynosiła 45 656,00 zł.
W ramach tego projektu wszystkie dzieci od 3-6 lat brały udział w zajęciach z programu "Mały Odkrywca", a takze odbywały się dla nich warsztaty "Równe Szanse".  
Dla Rodziców odbyły się warsztaty na temat psychologii rozwojowej dzieci i edukacji przedszkolnej.
Ponadto dzieci otrzymały materiały edukacyjne - licencyjne z w/w programu.
Nasze Przedszkole zostało doposazone w rzutnik małoogniskowy do tablicy multimedialnej, urządzenie wielofunkcyjne, encyklopedie i atlasy dla dzieci - potrzebne do realizacji zajęć oraz materiały plastyczne. Ramowy rozkład dnia.


Oddział czynny od 7.00 do 16.30

  7.00- 8.30 - schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami. Zajęcia i zabawy z własnej inicjatywy w małych grupkach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, dowolna działalność plastyczna, poranne ćwiczenia gimnastyczne wedł‚ug zestawów, lub zabawy ruchowe, prace porządkowe, czynnoś›ci samoobsługowe związane z myciem rąk.

8.50 - śniadanie

9.10 - 11.30 - zajęcia zorganizowane z inicjatywy nauczyciela i bezpośrednio kierowane ze wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania we wzajemnej korelacji z podstawą programową, dostosowane do możliwości psycho-fizycznych. Spacery, zabawy i gry terenowe, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne w sali lub na powietrzu.

11.30-11.40 - prace porządkowe

11.40 - obiad

12.30 14.15 - czynności porządkowe i samoobsługowe związane z organizacją wypoczynku. Odpoczynek przy stałym dopływie świeżego powietrza. Porządkowanie środowiska rzeczowego, zabawy dydaktyczne, dowolna działalność dzieci zabawowa i plastyczna.

14.15 - podwieczorek

14.30 - 16.30 - porządkowanie środowiska rzeczowego, podsumowanie z dziećmi pracy w ciągu dnia, planowanie dnia następnego, rozchodzenie się dzieci.

 

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.